วันที่ห้องประชุมร่มฉัตร ห้องประชุมร่มโพธิ์ ห้องประชุมศรีพนม ห้องประชุม COCKPIT
1
บ่ายรับคณะจากกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
งานแผนไทย | 10
ว่าง
ว่าง
บ่ายconference พรบ. ม.44
งาน คบส. | 5
2
ว่าง
ว่าง
บ่ายCKD
งานโรคไม่ติดต่อ | 20
ทั้งวันทางไกลแพทย์แผนไทย
งานแผนไทย | 20
3
ว่าง
ทั้งวันประชุมหารือการทำงานองค์กรภาคประชาสังคม ท
งานโรคติดต่อ | 40
ทั้งวันประชุมงานผู้พิการ
งานโรคไม่ติดต่อ | 20
ว่าง
4 วันเสาร์
5 วันอาทิตย์
6
ทั้งวันFLU 8
งานพัฒน์ฯ | 40
ทั้งวันพยาธิใบไม้ตับมะเร็งท่อน้ำดี ถวายราชกุศล
งานโรคติดต่อ | 60
ว่าง
เช้าคัดเลือกบุคคล
งานบุคคลฯ | 8
บ่ายคัดเลือกบุคคล(ต่อ)
งานบุคคลฯ | 8
7
ทั้งวันชี้แจงการดำเนินงาน 5 กลุ่มวัย
งานส่งเสริมฯ | 70
บ่ายติดตามความก้าวหน้าโครงการ 3 ล้าน 3ปี
งานโรคไม่ติดต่อ | 30
เช้าวัยเรียน วัยรู้
งานบริหารฯ | 10
ว่าง
8
ว่าง
ทั้งวันภาคีเครือข่าย อสม.
งาน สช. | 20
ว่าง
บ่ายconference ทันตฯ
งานทันตะฯ | 20
9
ว่าง
ว่าง
ว่าง
บ่ายConference วาระการประชุม
งานยุทธฯ | 5
10
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
11 วันเสาร์
12 วันอาทิตย์
13
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
14
บ่ายประชุมสอน.
งานยุทธฯ | 30
ว่าง
ว่าง
ว่าง
15
บ่ายประชุม ม. 41
งานประกันฯ | 15
ว่าง
ว่าง
ว่าง
16
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
17
บ่ายคุณธรรม จริยธรรม
งานพัฒน์ฯ | 30
ทั้งวันพัฒนาศักยภาพแพทย์แผนไทยการตรวจวินิจฉัยโร
งานแผนไทย | 50
ว่าง
เช้าประชุมผู้บริหาร
งานพัสดุ | 20
บ่ายคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี
งาน คบส. | 5
18 วันเสาร์
19 วันอาทิตย์
20
ทั้งวันขึ้นทะเบียน
งานประกันฯ | 50
ทั้งวันประชุมคณะกรรมการจักรยาน
งานโรคติดต่อ | 80
ว่าง
บ่ายประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวดสถานที่ทำง
งาน อวล. | 20
21
เช้าประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังห
งานโรคไม่ติดต่อ | 40
ว่าง
เช้าสัมภาษณ์นักจัดการงานทั่วไป
งานบุคคลฯ | 30
บ่ายประชุมอนุกรรมการสถานพยาบาล
งาน คบส. | 8
ทั้งวัน
งานบุคคลฯ | 20
22
ทั้งวันประชุมงานบริหารทั่วไป
งานพัสดุ | 40
ทั้งวัน
งานพัฒน์ฯ | 40
ทั้งวันสมัชชาสุขภาพเขต
งาน สช. | 20
ทั้งวันสืบสวนพยาน
งานนิติการ | 6
23
ทั้งวันสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม
งานพัสดุ | 120
ทั้งวันPrimary GMP
งาน คบส. | 60
ทั้งวันสมัชชาสุขภาพเขต
งาน สช. | 20
บ่ายประชุมพี่เลี่ยงประเมินงานเภสัชกรรม รพ.สต
งาน คบส. | 7
24
ทั้งวันคัดกรองผู้สูงอายุ
งานส่งเสริมฯ | 50
ทั้งวันตำบลจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
งาน อวล. | 80
ว่าง
ว่าง
25 วันเสาร์
26 วันอาทิตย์
27
ทั้งวันรพ.สต.ติดดาว
งานพัฒน์ฯ | 50
ทั้งวันรพ.สต.ติดดาว
งานพัฒน์ฯ | 50
ทั้งวันสัมภาษณ์พนักงานราชการ
งานบุคคลฯ | 50
เช้าประชุมนำเสนอ Service plan
งานพัฒน์ฯ | 15
บ่ายการบังคับใช้กฎหมายสำคัญ
งานนิติการ | 6
28
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง