ข้อมูลการให้บริการวัคซีน dTC ปีงบ 2558
นับผลงานจาก 43แฟ้ม รหัสวัคซีน 901 (ระหว่าง ตุลาคม 2557 ถึง กันยายน 2558)
เวลาประมวลผล 15/02/2560 04:01:06 น.


อำเภอจำนวนเป้าหมาย
(จากงาน คร.
สสจ.นพ.)
ฉีด dTC
ในเขต
(typearea
1,3)
นอกเขต
(typearea
0,2,4)
รวมร้อยละ
01 เมืองนครพนม 0 0 1,725 1,725 0.00
02 ปลาปาก 2,378 1,106 470 1,576 66.27
03 ท่าอุเทน 813 442 137 579 71.22
04 บ้านแพง 2,048 1,023 312 1,335 65.19
05 ธาตุพนม 942 320 247 567 60.19
06 เรณูนคร 1,913 1,582 295 1,877 98.12
07 นาแก 1,895 982 558 1,540 81.27
08 ศรีสงคราม 2,186 1,009 382 1,391 63.63
09 นาหว้า 1,845 1,032 243 1,275 69.11
10 โพนสวรรค์ 2,653 1,119 175 1,294 48.77
11 นาทม 638 44 20 64 10.03
12 วังยาง 0 0 0 0 0.00
รวม 17,311 8,659 4,564 13,223 76.38


01 อำเภอเมืองนครพนม
ลำดับหน่วยบริการจำนวนเป้าหมาย
(จากงาน คร.
สสจ.นพ.)
ฉีด dTC
ในเขต
(typearea
1,3)
นอกเขต
(typearea
0,2,4)
รวมร้อยละ
1 10711 โรงพยาบาลนครพนม 0 0 1725 1725 0.00
พฤศจิกายน 0 705 705
ตุลาคม 0296296
ธันวาคม 0724724
02 อำเภอปลาปาก
ลำดับหน่วยบริการจำนวนเป้าหมาย
(จากงาน คร.
สสจ.นพ.)
ฉีด dTC
ในเขต
(typearea
1,3)
นอกเขต
(typearea
0,2,4)
รวมร้อยละ
1 11104 โรงพยาบาลปลาปาก 2,378 1106 470 1576 66.27
ตุลาคม 850 275 1,125
ธันวาคม 54105159
พฤศจิกายน 20290292
03 อำเภอท่าอุเทน
ลำดับหน่วยบริการจำนวนเป้าหมาย
(จากงาน คร.
สสจ.นพ.)
ฉีด dTC
ในเขต
(typearea
1,3)
นอกเขต
(typearea
0,2,4)
รวมร้อยละ
1 11105 โรงพยาบาลท่าอุเทน 813 442 137 579 71.22
พฤศจิกายน 99 39 138
ตุลาคม 23875313
ธันวาคม 10523128
04 อำเภอบ้านแพง
ลำดับหน่วยบริการจำนวนเป้าหมาย
(จากงาน คร.
สสจ.นพ.)
ฉีด dTC
ในเขต
(typearea
1,3)
นอกเขต
(typearea
0,2,4)
รวมร้อยละ
1 11106 โรงพยาบาลบ้านแพง 2,048 1023 312 1335 65.19
ธันวาคม 849 138 987
พฤศจิกายน 174174348
05 อำเภอธาตุพนม
ลำดับหน่วยบริการจำนวนเป้าหมาย
(จากงาน คร.
สสจ.นพ.)
ฉีด dTC
ในเขต
(typearea
1,3)
นอกเขต
(typearea
0,2,4)
รวมร้อยละ
1 11451 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม 942 320 247 567 60.19
พฤศจิกายน 51 4 55
ตุลาคม 251241492
ธันวาคม 18220
06 อำเภอเรณูนคร
ลำดับหน่วยบริการจำนวนเป้าหมาย
(จากงาน คร.
สสจ.นพ.)
ฉีด dTC
ในเขต
(typearea
1,3)
นอกเขต
(typearea
0,2,4)
รวมร้อยละ
1 11108 โรงพยาบาลเรณูนคร 1,913 1582 295 1877 98.12
ตุลาคม 717 83 800
ธันวาคม 533083
พฤศจิกายน 812182994
07 อำเภอนาแก
ลำดับหน่วยบริการจำนวนเป้าหมาย
(จากงาน คร.
สสจ.นพ.)
ฉีด dTC
ในเขต
(typearea
1,3)
นอกเขต
(typearea
0,2,4)
รวมร้อยละ
1 11109 โรงพยาบาลนาแก 1,895 982 558 1540 81.27
ตุลาคม 664 394 1,058
ธันวาคม 232138370
พฤศจิกายน 8626112
08 อำเภอศรีสงคราม
ลำดับหน่วยบริการจำนวนเป้าหมาย
(จากงาน คร.
สสจ.นพ.)
ฉีด dTC
ในเขต
(typearea
1,3)
นอกเขต
(typearea
0,2,4)
รวมร้อยละ
1 11110 โรงพยาบาลศรีสงคราม 2,186 1009 382 1391 63.63
พฤศจิกายน 17 47 64
ตุลาคม 613214827
ธันวาคม 379121500
09 อำเภอนาหว้า
ลำดับหน่วยบริการจำนวนเป้าหมาย
(จากงาน คร.
สสจ.นพ.)
ฉีด dTC
ในเขต
(typearea
1,3)
นอกเขต
(typearea
0,2,4)
รวมร้อยละ
1 11111 โรงพยาบาลนาหว้า 1,845 1032 243 1275 69.11
ตุลาคม 173 17 190
ธันวาคม 23634270
พฤศจิกายน 623192815
10 อำเภอโพนสวรรค์
ลำดับหน่วยบริการจำนวนเป้าหมาย
(จากงาน คร.
สสจ.นพ.)
ฉีด dTC
ในเขต
(typearea
1,3)
นอกเขต
(typearea
0,2,4)
รวมร้อยละ
1 11112 โรงพยาบาลโพนสวรรค์ 2,653 1119 175 1294 48.77
พฤศจิกายน 800 118 918
ธันวาคม 31957376
11 อำเภอนาทม
ลำดับหน่วยบริการจำนวนเป้าหมาย
(จากงาน คร.
สสจ.นพ.)
ฉีด dTC
ในเขต
(typearea
1,3)
นอกเขต
(typearea
0,2,4)
รวมร้อยละ
1 11107 โรงพยาบาลนาทม 638 44 20 64 10.03
ตุลาคม 0 1 1
ธันวาคม 371754
พฤศจิกายน 729
12 อำเภอวังยาง
ลำดับหน่วยบริการจำนวนเป้าหมาย
(จากงาน คร.
สสจ.นพ.)
ฉีด dTC
ในเขต
(typearea
1,3)
นอกเขต
(typearea
0,2,4)
รวมร้อยละ
1 40840 โรงพยาบาลวังยาง 0 0 0 0 0.00
000